Hisøy IL

Vedtekter

Vedtekter

Lov for Hisøy IL

 

Stiftet den 7. desember 1927.

Vedtatt den 10/12 82 med senere endringer av....................

Godkjent av Idrettsstyret den .............. jfr's NIF's § 3.

§ 1 

Formål.

Lagets formål er ved samarbeide og kameratskap å fremme idrett i sunne former. Laget skal arbeide for at kommunens innbygdere gis anledning til å utøve idrett ut fra ønsker og behov.

§ 2

Laget er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom Aust Agder idrettskrets.  Laget er tilsluttet de særforbund som lagets års¬møte bestemmer. Laget har sete i Hisøy kommune og er medlem av idrettens kontaktutvalg 1 kommunen.

§ 3

Medlemmer.

Enhver som innordner seg lagets og overordnede idrettsmyndigheters lover kan tas opp som medlem. Ved innmelding oppgis alder og bopel, og om søkeren før har vært medlem av lag tilsluttet Norges Idrettsforbund. Opptak av nytt medlem skal straks føres inn i medlemsprotokollen. En søker kan ikke tas opp uten at forplikt¬elsene til andre idrettslag er ordnet (jfr. NIF's lov § 39). Medlemskap i laget er først gyldig og regnes fra den dag kontingent er betalt. For å ha stemmerett må et medlem ha fylt 17 år, vært tilsluttet laget i minst 1 måned og ha sitt forhold til laget i orden. 

Ethvert medlem plikter å overholde Norges Idrettsforbunds, dets organisasjonsledds samt lagets lover og bestemmelser. 

For straffesaker gjelder Norges Idrettsforbunds "Straffebestemmelser",

§ 4

Kontingent.

Kontingenten betales forskuddsvis og størrelsen fastsettes hvert år av årsmøtet. Medlemmer under 17 år betaler en lavere kontingent og det samme gjør støttemedlemmer.

Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, mister sine rettigheter og kan av styret strykes av laget. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent og andre for¬pliktelser er ordnet. Styret har høve til å sette ned eller frafalle kontingent ved sykdom, arbeidsløshet, militærtjeneste eller av andre gyldige grunner. 

§ 5

Årsmøte.

Lagets høyeste myndighet er årsmøte som holdes hvert år i desember måned. Årsmøtet innkalles av styret med minst 3 ukers varsel, direkte til medlemmene eller ved kunngjøring 1 pressen. Forslag må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste skal være tilgjengelig for medlemmer senest en uke før årsmøtet.

Årsmøtet er vedtaksfør med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter.  I alle saker skal vedtakene, for å være gyldige, være fattet med flertall av de avgitte stemmer, når ikke annet er bestemt i loven. De vedtak som gjøres må være i samsvar med overordnet idrettsorganisasjoners lover og bestemmelser. Årsmøte skal:

 1. Behandle årsmelding.
 2. Behandle regnskap i revidert stand.
 3. Behandle innkomne forslag.
 4. Fastsette kontingenten.
 5. Vedta budsjett.
 6. Velge følgende tillitsmenn:
  1. formann og nestformann for 2 år, dog slik at de ikke er på valg samtidig.
  2. sekretær og kasserer for 2 år, dog slik at de ikke er på valg samtidig.
  3. 2 medlemmer for 1 år.
  4. 2 varamenn for 1 år.
  5. 2 revisorer for 2 år, dog slik at de ikke er på valg sam¬tidig.
  6. 2 revisorer som varamenn for 1 år.
  7. 2 representanter til idrettens kontaktutvalg i kommunen, for 1 år.
  8. Representanter til ting i de organisasjoner laget er til¬sluttet.

Valgbare er alle stemmeberettigede medlemmer. Alle valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Blanke stemme¬sedler teller ikke og regnes som ikke avgitt. Formann, nestformann og varamenn i arbeidsutvalget og utvalgsformenn velges enkeltvis. Når et valg foregår enkeltvis og kandidat ikke oppnår flertall (d.v.s. mer enn halvparten av de avgitte stemmer), foretas bundet omvalg mellom de 2 kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. Når flere skal velges ved en avstemning, må alle, for å ansees valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmene.    Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstem¬ning ansees de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

 1. 7. Godkjenne de valgte gruppestyrene.
 2. 8. Gjøre vedtak om å opprette eller legge ned grupper for de enkelte idretter.

§ 6

Ekstraordinært årsmøter.

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret bestemmer det eller en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmer krever det. Det kunngjøres på samme måte som ordinære årsmøter og innkalles av styret med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle den eller de saker kravet om årsmøtet omfatter og som er kunngjort i innkallingen.

§ 7

Medlemsmøte.

Medlemsmøte holdes når styret finner det nødvendig.

§ 8

Styret.

Laget ledes av styret som er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret består av:

Formann, nestformann, sekretær, kasserer og 2 styremedlemmer (disse utgjør arbeidsutvalget), alle valgte av lagets årsmøte, samt formannen i hver av de grupper laget har opprettet.

Styret skal:

 1. Iverksette årsmøtets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser.
 2. Forestå lagets daglige ledelse og representere dette utad, herunder vareta lagets interesser overfor det offentlige gjennom Idrettens kontaktutvalg i kommunen.
 3. Vurdere de økonomiske behov innen laget og fordele midlene til de enkelte gruppene etter opptrukne planer og godkjente budsjett. Tilskudd fra det offentlige, inntekter fra ikke idrettslig virksomhet og lagskontingenten disponeres av lagets styre.
 4. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse organer.
 5. Etter evne søke å løse lagets oppgaver, jfr.  § 1.

Styret/arbeidsutvalget holder møte når formannen bestemmer eller et flertall av medlemmene forlanger det. Et møte er vedtaksfør når et flertall av medlemmene er tilstede.

Alle vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmer. Ved stemme¬likhet gjør formannens stemme utslag. Over styre-/arbeidsutvalgsmøter føres protokoll.

§ 9

Styrets arbeid.

 1. Formannen har den daglige ledelse av laget. Han skal anvise alle utbetalinger og lede styrets forhandlinger og lagets møter hvis ikke annet cr fastsatt. Han skal påse at valg, adresseforandringer o.l. som har interesse for krets og forbund blir meldt. Formannen må sammen med kassereren og revisorene sende inn oppgaver over lagets medlemmer pr. 1. januar til overordnede instanser.
 2. Nestformannen fungerer som formann under dennes fravær.
 3. Sekretæren skal føre protokoll over alle styremøter, arbeidsut-valgsmøter, medlemsmøter og årsmøter. Han/hun skal i samråd med formannen føre lagets korrespondanse. Han/hun skal dessuten være lagets arkivar.
 4. Kassereren plikter å sette seg inn i de for idretten til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser, og føre regnskap og medlemsfortegnelse i samsvar med disse.  (Jfr. heftet "Idrettens Kontoplan".)Styret bestemmer hvor stort beløp kassereren til enhver tid kan ha i kassen.Underkasserere kan velges hvis det er behov for det. 
 5. Revisorene skal gjennomgå regnskapene i samsvar med idrettens revisjonsbestemmelser.  (Jfr. heftet "Idrettens Kontoplan".)

§ 10

Gruppestyrer.

 1. Har lagets årsmøte gjort vedtak om å opprette grupper, ledes hver gruppe av et styre på minst 3 medlemmer: formann, sekretær og materialforvalter. Gruppestyret velges av gruppens årsmøte og skal godkjennes av lagets årsmøte. For årsmøte i gruppen, som skal avholdes før lagets årsmøte, gjelder bestemmelsene i § 5 så langt de passer. Pkt. 6.c), 7 og 8 utgår.
 2. Gruppens formann er medlem av hovedstyret med en annen av gruppens medlemmer som personlig varamann.Gruppestyret er ansvarlig overfor gruppeårsmøtet og lagets styre for gruppens økonomi.Gruppens årsmøte kan vedta tilleggskontingent til særformål innen gruppen. Disse midler disponeres av gruppestyret.
 3. Gruppestyret skal behandle alle faglige saker som gjelder gruppens idrettsgren. Det skal gjøre framlegg for lagsstyret om stevner, og stå for det tekniske arrangement. I idrettstekniske saker som bare vedrører gruppen, handler gruppen selvstendig. Gruppestyret skal sørge for å få fram medlemmene til stevner, og hvis det er nødvendig, fungere som uttagningskomite og sende rapport til lagsstyret. Det skal sørge for at lover og disiplin holdes og rapportere overtredelser til lagsstyret. Gruppestyret legger fram for årsmøtet melding om gruppens virksom¬het, deltakelse og plassering i stevner m.v.

§ 11

Oppløsning.

Oppløsning av laget kan bare vedtas på ordinært årsmøte med to tredjedels flertall, etter at forslag herom på forhånd er satt på sakslisten, som er tilstilet medlemmene minst 14 dager før møtet. Blir oppløsning vedtatt med minst to tredjedels flertall, holdes ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere, og for at laget skal oppløses, må vedtaket her gjentas med to tredjedels flertall. Sammenslutning med andre lag ansees ikke som oppløsning av laget. Vedtak om sammenslutning og nødvendig lovendringer i tilknytning til disse treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendringer, jfr.  § 12.

I tilfelle oppløsning, tilfaller lagets eiendeler Norges Idretts¬forbund eller formål godkjent av Idrettsstyret.

§ 12

Lovendring. 

Endringer i denne lov kan bare foretas på ordinært eller ekstra¬ordinært årsmøte, etter å være oppført på sakslisten, og krever to tredjedels flertall av de avgitte stemmer. § 11 kan ikke endres.

Lovendringer må sendes Idrettsstyret til godkjennelse.

Vedtektene fra 1982 kan du laste ned her

Hisøy IL
Naudebroveien 50
4824 Bjorbekk
Org. Nummer: 983 892 035

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift